REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.magi-box.shoplo.com


§ 1

Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zrealizowaniem Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2

Definicja

 1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą   ART STUDIO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6271705129, REGON 242867303.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.magi-box.shoplo.com
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie  Konta.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez   Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę  Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Informacje ogólne


 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub        niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4.  
   

§ 4

Zakładanie konta w sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 4. Login Klienta to podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 5. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy sklepu.
 7.                                                                                                                                       
 8.                                                                                                                                       
  § 5Składanie zamówienia
 9. Składanie  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe  jest przez Stronę Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres magicbox.shop@wp.pl
 10. Za pośrednictwem Strony Sklepu Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 11. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia rachunku.
 12. W wypadku gdy podane przez Kupującego dane nie są kompletne, Sprzedawca może podjąć próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do nieprzyjęcia Zamówienia.
 13. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 14. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system Sklepu Internetowego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. 
 15. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on na podany adres poczty elektronicznej automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 16. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu zapłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.


§ 6

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. 
 2. Towar jest dostarczany do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi kurierskie lub za pośrednictwem operatorów pocztowych.
 3. Towar dostarczony jest zgodnie z terminem podanym na stronie Sklepu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub lub "przelewem online” do czasu dostawy podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kupujący jest obciążany Kosztami dostarczenia Towaru określonymi w cenniku znajdującym się na stronie Sklepu. 


§ 7

Płatności

 1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia rachunek.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. a. Płatność przy odbiorze 
 4. b. Płatność za pobraniem
 5. c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
 6. § 8Oferowane metody dostawy


 7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 
 8. a. Przesyłka pocztowa, 
 9. b. Przesyłka pocztowa pobraniowa,
 10. c. Przesyłka kurierska /na życzenie/,
 11. d. Odbiór osobisty /możliwy po wcześniejszym umówieniu się/ pod adresem: ART STUDIO ul. Smugowa 37c, 40-750 Katowice
   

§ 9

Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od operatora pocztowego lub od wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie należy sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności przedstawiciela operatora pocztowego lub od wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy utraty przesyłki w transporcie.

§ 10

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient posiadający status Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia dostępny jest na Stronie Sklepu. Powyższe uprawnienie jest ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania Towaru (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny – tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1225). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupione produkty. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 11

Procedura reklamacji w przypadku Konsumentów

 1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: magicbox.shop@wp.pl lub pisemnie na adres: ART STUDIO ul. Smugowa 37c, 40-750 Katowice, z dopiskiem „reklamacja”.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.


§ 12

Procedura reklamacji w przypadku podmiotów nie będących Konsumentami

 1. Reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. 
 3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego. 
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę. 


§ 13

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów Sprzedaży jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu Zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 5. Każdy Klient mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 121).
 2. Regulaminu i w związku z wykonywaniem Umów Sprzedaży zawartych między Sprzedawcą a takim Klientem, będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Regulaminu wchodzi w życie z dniem 29.12.2016 r.